Formulari de petició d'informació

(*)Nom i cognoms
(*)C.P. Ciutat Província
(*)Email

(*)Missatge

Pregunta de control d'ús humà :

(*)Quina figura veus?

(*)Consenteixo l'us de les meves dades per a la tramitación de la informació.
Los campos con (*) son obligatorios para poder enviar los datos


De conformidad amb el que s'etableix al REGLAMENT (UE) 2016/679 d¡abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquests.
Les seves dades personals s'introduiran en un fitxer de dades sota la responsabilitat de Joan Cruz Boix amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè , en cap cas les seves dades seran transferides a tercers.
Pot exercir els seus drets d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un email indicant-ho a : modificacio-dades@enginyersib.com
Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per tractar-los per a la finalitat esmentada anteriorment.
>

Programador Powered by : Joan Cruz Boix , 4/3/23 12:45